Predstavljanje članova UO

  adminVMGM   Jan 06, 2019   Blog   0 Comment

Kao što smo najavili u prethodnom periodu predstavljat ćemo vam članove Upravnog odbora Vijeća mladih Grada Mostara, a zatim i najuspješnije studente, učenike, sportiste, te ostale aktivne mlade ljude iz Mostara. Prva koju vam želimo predstaviti je naša Ivana Šunjić.

Rođena je 9.kolovoza 1995.godine u Mostaru.
Titulu prvostupnika prava stekla je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje je trenutno na diplomskom studiju.
Članom Upravnog Odbora Vijeća mladih grada Mostara postaje 2018.godine kada je kao svoju predstavnicu delegira ELSA Mostar. U VMGM obnaša dužnost Koordinatorice Odbora za odnose s institucijama vlasti i nevladinim organizacijama i međunarodnu suradnju Vijeća mladih grada Mostara na mandat 2018/2020.
Prethodno iskustvo s radom u organizacijama stekla je u ELSA-i Mostar, čiji je član već pet godina, a 2017. godine postaje i članom Upravnog Odbora ELSA-e Mostar gdje je vršila funkciju potpredsjednice za marketing.
Svoja prva vannastavna iskustva počinje ostvarivati u sklopu Obrazovnog centara za demokraciju i ljudska prava CIVITAS, gdje za uspješno sudjelovanje na općinskom natjecanju u prezentiranju ”Projekt građanin” 2010.godine osvaja II. mjesto.
2016.godine sudjeluje u projektu podrška institucijama u Bosni i Hercegovini gdje uspješno završava interaktivni trening: “Korištenje revizorskih nalaza u otkrivanju i dokazivanju korupcijskih krivičnih djela” te iste godine završava i Kliniku ljudskih prava, a 2017.godine Školu nasljednog prava.
U okviru programa ‘’Jednakost za sve – Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije’’ 2017.god. stečeno znanje manifestira u edukativnoj radionica projekta ‘’Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije’’
Godine 2017. Predstavlja delegaciju Bosne i Hercegovine na Međunarodnoj konferenciji Europskih studenata prava i mladih pravnika do 30.godine.
Kroz svoj rad u organizacijama bila je zadužena za organizaciju brojnih tribina, debata, seminara, simulacija od kojih posebno izdvaja ona pod organizacijom OSCE-a, te putovanja ali i natjecanja. Sudjelovala je na nekoliko konferencija a neke od njih su: Sarajevo Model UN 2016., Youth speak forum Mostar, 2016., International council meeting ELSA, Sarajevo, 2017.
Tijekom svog studiranja u vannastavnim aktivnostima završava tri prakse u svojoj branši, u Centru za besplatnu pravnu pomoć, Općinskom sudu te Odvjetničkom uredu.
Godine 2018. postaje polaznica treninga za medijaciju koju vodi i organizira Berlin center for Integrative Mediation CSSP u suradnji s Udruženjem Medijatora BiH, čime postaje certificirani medijator sa uspješno završenim osnovnim treningom i obukom.

Post a Comment